Tin tức Sự kiện
Thứ 4, Ngày 30/01/2013, 14:25
Những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/01/2013

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT như sau:

I .MỤC TIÊU

Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững đến năm 2015.

Mục tiêu năm 2013 là tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch, chất lượng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; huy động tối đa các nguồn lực xã hội để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với các chương trình, dự án phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất và xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản; chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Vệ sinh an toàn thực phẩm), Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản, các dự án thủy lợi, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, ...nhằm tạo ra chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất nông nghiệp và pha1tt riển nông thôn.

Những mục tiêu cụ thể như sau:

- Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2013 tăng bình quân 5,5%;

- Tổng diện tích gieo trồng đạt 378.420ha tăng 6% so với thực hiện năm 2012.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 92%; 60% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trường học, trạm y tế có nước, nhà tiêu hợp vệ sinh, 70%  số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

- Phấn đấu trồng rừng mới: 610 ha (bao gồm: rừng đặc dụng, phòng hộ 480 ha, hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 130 ha). Nâng độ che phủ rừng lên 13,5%, cộng cây cao su đạt 32,7%.

- Diện tích tưới phục vụ sản xuất năm 2013 phấn đấu đạt 119.956 ha (trong đó vụ Đông Xuân 39.574ha, Hè Thu 39.936ha, Mùa: 40.446ha).

- Tổng sản lượng thủy sản phấn đấu đạt 15.058 tấn các loại, trong đó sản lượng nuôi trồng 11.760 tấn, sản lượng khai thác đạt 3.298 tấn .

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu năm 2013, ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung  thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề án Cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, thu hoạch một số cây trồng chính của tỉnh: lúa, mì, đậu phọng giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án xây dựng mạng lưới nhân giống lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Đề án Chi trả dịch vụ môi trường; Quy định về chất lượng, giá tiêu thụ và khối lượng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; Dự án Rà soát, bổ sung Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả; mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa, hiện đại hóa công nghiệp chế biến; nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa.

3. Tăng năng suất cây công nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp của tỉnh vận chuyển nông sản sau thu hoạch tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia về Tây Ninh.

4. Phát triển mô hình chăn nuôi sạch với quy mô công nghiệp, bán công nghiệp gắn với xử lý chất thải, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, nâng cao tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong nông nghiệp.

5. Chuyển giao và ứng dụng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và quy trình canh tác tiên tiến, từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch, hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

6. Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành 100% đồ án quy hoạch. Tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

7. Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát việc sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

8. Tập trung thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo dõi, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường theo quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

9. Huy động các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là hệ thống thủy lợi, đê điều, hệ thống hạ tầng các vùng nuôi thủy sản, hệ thống giao thông nông thôn, nước sạch, môi trường nông thôn. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án thủy lợi đã được đầu tư. Thực hiện tốt công tác vận hành, điều tiết nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, chế biến.

10. Triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy hoạch được phê duyệt. Giải quyết đứt điểm tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Xây dựng các phương án chủ động phòng, chống, hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất thường; ứng cứu và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra.

11. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013, ngành Nông nghiệp và PTNT cần tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ như sau:

1.     Nông nghiệp

- Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, môi trường sinh thái.

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và các mô sản xuất hiệu quả, nhất là các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao để nhân rộng vào sản xuất. Áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; chương trình Khuyến nông giai đoạn 2013-2015; đề án xây dựng mạng lưới nhân giống lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, đề án Cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất thu hoạch một số cây chính (lúa, khoai mì, đậu phọng) giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Tập trung xây dựng vùng lúa chất lượng cao, thâm canh tăng năng suất, sản lượng đảm bảo đủ lương thực tiêu dùng trong tỉnh; phát triển sản xuất rau an toàn; ổn định diện tích, tăng năng suất các cây công nghiệp (mía, mì, cao su) gắn với công nghiệp chế biến; phát triển cây bắp, các loại cây họ đậu ở những nơi có điều kiện để làm thức ăn chăn nuôi.

- Triển khai, hướng dẫn việc thực hiện liên doanh, liên kết, bảo đảm hài hòa các lợi ích trong quá trình tạo ra giá trị sản phẩm giữa người sản xuất với các công ty, xí nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Tăng cường thực hiện công tác chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng khai thác lợi thế của từng vùng, sản xuất gắn với thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao chất lượng tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa.

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất mía trồng mới, lúa giống. Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, thu mua nông sản. Phối hợp với các địa phương, nhà máy, công ty đường đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp, khuyến nông để đưa mía xuống vùng đất thấp.

- Nghiên cứu chuyển diện tích lúa năng suất thấp thường bị ngập úng sang nuôi trồng thủy sản, cây con khác hiệu quả hơn trên cơ sở bảo đảm ổn định diện tích đất lúa theo quy hoạch, đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa áp dụng cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi, chế biến, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2011-2015; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp để tăng quy mô đàn bò sữa, đàn gia cầm, khôi phục và phát triển đàn heo. Tiếp tục phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm theo hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh, ATVSTP. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

- Khuyến khích, tạo điều kiện các thành phần kinh tế đầu tư NTTS để khai thác tiềm năng vùng ngập lũ ven sông Vàm Cỏ Đông; tăng cường công tác thanh kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đa dạng hóa các mô hình NTTS, xây dựng các đề án nuôi thủy sản hợp lý, bền vững, đạt hiệu quả cao. Phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến ngư, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong NTTS.

2.     Lâm nghiệp

- Thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; khuyến khích, tạo điều kiện các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát triển rừng sản xuất, du lịch sinh thái. Giải quyết dứt điểm tình trạng bao chiếm sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích. Triển khai thực hiện Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm huy động bổ sung nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng.

- Sắp xếp, tăng cường lực lượng kiểm lâm để đảm bảo thực hiện tốt vai trò là lực lượng nồng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, vừa tham gia thực hiện các nhiệm vụ về giao đất, giao rừng, khuyến lâm và thống kê, kiểm kê rừng trên địa bàn. Tiếp tục bổ sung, tăng cường cán bộ kỹ thuật, đảm bảo biên chế được duyệt của các Ban quản lý dự án rừng.

3.     Thủy lợi và XDCB

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư phát triển. Tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp; đầu tư mới chủ yếu để nâng cấp các công trình hiện có.

- Thực hiện tốt công tác vận hành, điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất, chế biến, kiểm tra đánh giá, đề ra biện pháp ngăn chặn lượng nước thất thoát xuống kênh tiêu trong vùng tưới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả phân phối nước và sử dụng nước. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi.

- Hướng dẫn, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn; kiểm tra công tác điều tiết nước, hợp đồng, thu tiền sử dụng nước; công tác sửa chữa thường xuyên nhằm phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư. Phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh từng bước chuyển giao người dân tham gia quản lý (PIM), nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống công trình thủy lợi.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, xây dựng các phương án chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, ngập lụt, hạn hán; tăng cường năng lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống; phối hợp địa phương rà soát hệ thống tiêu thoát nước các khu vực xung yếu để thực hiện việc nạo vét, khai thông dòng chảy, phòng chống ngập úng trong mùa mưa bão.  Tham mưu Ban Chỉ huy PCLB và TKCN triển khai thực hiện Quy định về quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng chống lụt, bão, Quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục tập huấn truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai, từng bước để người dân tham gia quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Tiếp tục rà soát, bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB theo hướng đầu tư có trọng tâm, nhất là tập trung đầu tư địa bàn các xã điểm XDNTM; tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và nông thôn, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa và hiệu quả sản xuất.

- Tăng cường quản lý, giám sát công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao chất lượng công trình, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án có hiệu quả để đầu tư; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kế hoạch được giao; tăng cường báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư.

- Huy động các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là hệ thống thủy lợi, đê điều, hạ tầng các vùng nuôi thủy sản, hệ thống nước sạch, môi trường nông thôn. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án thủy lợi đã được đầu tư.

4.     Phát triển nông thôn

- Triển khai thực hiện đồng bộ chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn, chương trình khuyến nông nhằm tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng chuyển lao động nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

- Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các địa phương hoàn thành 100% đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển kinh tế hợp tác, trang trại.

- Chú trọng giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, quan tâm các nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Thực hiện Quyết định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; bên cạnh đó lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để đảm bảo có đủ vốn cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nông dân, cán bộ HTX; nâng cao trình độ cán bộ chuyên ngành kỹ thuật, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hội nhập. Đẩy mạnh công tác thông tin, thị trường, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đáp ứng yêu cầu định hướng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nông dân.

5. Hoàn thành các chương trình, đề án năm 2013

Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành các chương trình, dự án đã đăng ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

                   (Xem các biểu chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm các đơn vị tiến hành rà soát báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép vào các báo cáo định kỳ), trong đó cần đánh giá những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện.

3. Giao Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chung toàn ngành

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                (Đã ký)

- Bộ NN và PTNT;

- UBND tỉnh;

- Đảng ủy, Công đoàn ngành, BGĐ Sở;

- Phòng KT TX, phòng NN và PTNT các huyện;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, PKHTC.

Biểu 02

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN XÂY DỰNG NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNN ngày        /01/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian trình thông qua UBND tỉnh

Ghi chú

I

Các Chương trình, đề án, dự án chuyển tiếp

 

 

 

1

Đề án Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chi cục Phát triển nông thôn

6/2013

Thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy

2

Đề án Cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, thu hoạch một số cây trồng chính của tỉnh: lúa, mì, đậu phọng giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS và TS

4/2013

 

3

Đề án xây dựng mạng lưới nhân giống lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

Trung tâm Giống Nông nghiệp Tây Ninh

6/2013

 

4

Dự án Rà soát, bổ sung Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020

Chi cục Phát triển nông thôn

4/2013

Thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy

5

Quy định về chất lượng, giá tiêu thụ và khối lượng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT

4/2013

Thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy

II

Các Chương trình, đề án, dự án mới

 

 

 

1

Đề án Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Phòng Lâm nghiệp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan

6/2013

 

2

Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Phòng Lâm nghiệp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan

6/2013

 

 

             

Biểu 01

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNN ngày        /01/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

Tên Chương trình, Đề án, Quy hoạch

Đơn vị chủ trì theo dõi, thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ghi chú

 

Chương trình

 

 

 

1

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Chi cục Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

2

Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2013-2015

Trung tâm Khuyến nông

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

3

Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2011-2015

Chi cục Thú y

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

 

Các Đề án, Quy hoạch

 

 

 

1

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Chi cục QLCL NLS và Thủy sản

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

2

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009 – 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh

Chi cục Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

3

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Chi cục Thủy sản

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

4

Rà soát Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng lớn đến năm 2020

Chi cục Thủy lợi

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

5

Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Phòng Nông nghiệp

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

6

Quy hoạch phát triển chăn nuôi, chế biến, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Phòng Nông nghiệp

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

7

Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020

Phòng Lâm nghiệp

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

8

Quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Chi cục Bảo vệ thực vật

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

9

Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020

Chi cục Thủy lợi

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

10

Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Chi cục Thủy lợi

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên quan

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   148
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện