Tin tức Sự kiện
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 16:00
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/07/2018 | Văn phòng Sở

Ngày 04/7/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Lãnh đạo Sở; đại diện: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Đại diện Đảng ủy Sở, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT; Đại diện các Ban quản lý: Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bến Cầu; Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện Lãnh đạo: Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; một số doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân tiêu biểu; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh.

Sau khi thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT; ý kiến phát biểu của cơ quan, đơn vị; Giám đốc Sở đã kết luận Hội nghị gồm một số nội dung chính sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện: Trong 6 tháng đầu năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đạt một số kết quả như sau:

Nhìn chung, tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm tương đối ổn định; giá cả một số nông sản, sản phẩm chính tăng (lúa, mì, cây ăn trái), ngoại trừ mía đường; giá sản phẩm chăn nuôi đang có chiều hướng tăng, ngoại trừ bò thịt.

Về thực hiện đề án, dự án, quy hoạch, chính sách phát triển nông nghiệp theo chương trình phát triển chung của Tỉnh cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời các dự án, đề án, chính sách sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, tập trung triển khai đến người nông dân, tạo điều kiện người nông dân nắm bắt kịp thời trong chuyển đổi phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất từng giai đoạn.

Thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức người sản xuất và người tiêu dùng.

Tái cơ cấu lại nông nghiệp đạt kết quả và có chuyển biến rõ nét góp phần giúp người sản xuất chuyển đổi cây trồng, đặc biệt cây ăn trái theo hướng giá trị gia tăng cao.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh và các bệnh hại trên vật nuôi, cây trồng cơ bản kiểm soát tương đối tốt.

Về lâm nghiệp: Tập trung xử lý quyết liệt về lấn chiếm rừng, phá rừng và các vi phạm lâm nghiệp khác; kiên quyết trong thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng; kiểm soát được việc đưa công cụ, dụng cụ vào rừng nhằm khống chế  phá rừng, lấn chiếm rừng làm rẫy; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các kế hoạch xử lý bao chiếm đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp trong lâm nghiệp, cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất lâm nghiệp.

Về CCHC và tổ chức bộ máy: Tập trung thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại, khó khăn sau: Về thống kê số liệu nông nghiệp (nhất là trồng trọt) chưa sát thực tế phát triển sản xuất; bệnh khảm lá trên cây mì năm 2017 chưa được xử lý triệt để còn hiện diện ở các vùng sản xuất mì dẫn đến tình trạng tiếp tục phát sinh; giá một số nông sản, sản phẩm giảm mạnh (bò thịt, cao su, mía) ảnh hưởng lớn thu nhập và đời sống bộ phận nông dân; lâm nghiệp mặc dù tập trung thực hiện nhưng một số công việc triển khai còn chậm (cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất lâm nghiệp); chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP qua kiểm tra, qua giám sát cho thấy mức độ vi phạm chưa có chiều hướng giảm; việc thúc đẩy các chính sách phát triển nông nghiệp (nhất là triển khai đến người dân) chưa sâu rộng trong người dân và doanh nghiệp.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch và cần tập trung một số công tác trọng tâm như sau:

Tập trung triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 40/QĐ-SNN ngày 22/01/2018 và Kết luận của Giám đốc Sở kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Về nông nghiệp:

- Tập trung rà soát, thống kê lại số liệu nông nghiệp (tăng, giảm) nhằm triển khai có hiệu quả Đề án chuỗi giá trị nông nghiệp, Tái cơ cấu lại nông nghiệp và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở, của Tỉnh.

- Tập trung tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống bệnh khảm lá cây khoai mì.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả đề án, dự án chăn nuôi (phát triển chăn nuôi bò thịt; phát triển chăn nuôi heo theo hướng VietGAHP; chăn nuôi gà ta theo hướng nâng cao hiệu quả và áp dụng VietGAHP; Kế hoạch quản lý heo và bò đực giống; xây dựng cơ sở chăn nuôi VietGAHP và hướng dẫn quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản).

- Chi cục Thủy lợi phối hợp phòng Nông nghiệp và  PTNT các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Trảng Bàng rà soát hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng phát triển các vùng nguyên liệu.

Về lâm nghiệp:

- Tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035.

- Tập trung thực hiện Quyết định số 1573 về xử lý GCNQSDĐ cấp trùng trên đất lâm nghiệp; di dân trên đất lâm nghiệp; trồng rừng sai mục đích và những vi phạm trên đất lâm nghiệp còn tồn tại.

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trình phê duyệt.

Về thủy lợi:

- Khẩn trương hoàn chỉnh danh danh mục đầu tư sữa chữa kênh mương nguồn sự nghiệp thủy lợi phí năm 2018.

- Chi cục Thủy lợi phối hợp Công ty Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh rà soát, thống nhất danh mục kênh mương dưới 50ha.

- Đề nghị Công ty Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh trong thời gian tới điều tiết nước theo từng loại cây trồng; điều chỉnh cơ cấu đầu tư trong nguồn vốn sửa chữa kênh mương, nhất là vùng chuyển cơ cấu cây trồng theo chủ trương chung của Tỉnh.

Về xây dựng cơ bản:

- Tập trung rà soát công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình chuyển đổi cây trồng.

- Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và  PTNT tập trung triển khai thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông đảm bảo đúng tiến độ và các dự án khác trong kế hoạch.

Về xây dựng nông thôn mới

- Chi cục Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh Ðề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh.

Đề nghị các huyện, thành phố phối hợp ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện:

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT nêu trên.

- Tập trung tuyên truyền, triển khai các chính sách về nông nghiệp đến các xã, doanh nghiệp và người dân.

- Tăng cường phối hợp rà soát, thống kê tình hình sản xuất trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

- Về thực thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổ chức triển khai lập dự án (không chờ đến khi có quyết định giao kế hoạch vốn).

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố tham mưu UBND các huyện, thành phố trong xây dựng kinh phí hoạt động năm 2019 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Lượt người xem:  Views:   88
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện