Tin tức Sự kiện
Thứ 2, Ngày 06/08/2018, 16:00
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 02/8/2018 (TB162)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/08/2018 | Văn phòng Sở

Ngày 02/8/2018, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Sở thông qua: Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT; Kết luận thanh tra: Trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng; Thực hiện "Đề án sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020". Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng: Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi thông qua các nội dung nêu trên; ý kiến phát biểu của phòng, cơ quan, đơn vị liên quan và các Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Sở đã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT (phòng Tổ chức cán bộ)

Giao phòng Tổ Chức cán bộ phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉnh sửa một số nội dung, cụ thể như sau:

- II của phần II (cơ cấu lại tổ chức của Sở sau khi sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại): Nêu nội dung tổng quát (sau khi sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy mới như thế nào, trong đó có bao nhiêu phòng, đơn vị trực thuộc, tổ chức kiêm nhiệm; có bao nhiêu biên chế chuyển; có bao nhiêu biên chế giảm ngay và bao nhiêu biên chế giảm theo lộ trình), chi tiết phụ lục biểu kèm theo.

- Bổ sung thêm nội dung: Phương án xử lý tài sản (nghiên cứu đề xuất xử lý các tài sản lớn cần xin chủ trương của UBND tỉnh (trụ sở, xe ô tô), cụ thể: Có bao nhiêu trụ sở, xe ô tô giữ lại cho Sở, đơn vị trực thuộc; bao nhiêu trụ sở, xe ô tô đề xuất thanh lý) và phương án sắp xếp nhân sự (cần dự kiến cụ thể để tránh Đề án khi được duyệt không thực hiện được).

- Chức năng, nhiệm vụ cần điều chỉnh, bổ sung:

+ Giao các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan chức năng, nhiệm vụ phòng mới góp ý trực tiếp văn bản và gửi lại phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo đầy đủ, không chồng chéo khi cơ cấu lại (thời hạn chậm nhất ngày 06/8/2018).

+ Một số nội dung cụ thể: (1) công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng, vật nuôi chuyển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh; (2) Quản lý, kiểm tra việc sử dụng vật tư dự trữ, trang thiết bị PCCT; tổ chức theo dõi, cập nhật về tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc, động đất chuyển Văn phòng Sở; (3) Chức năng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, đề nghị nghiên cứu viết cho phù hợp, đúng quy định pháp luật; (4) công tác chế biến (chủ trì, tổng hợp chung toàn ngành) giao phòng Phát triển nông thôn, riêng chế biến chuyên ngành từng lĩnh vực do từng phòng chuyên môn liên quan lĩnh vực phụ trách; (5) Chức năng phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh, đề nghị viết cụ thể (chức năng hiện tại, đồng thời ghi chú phần chức năng bổ sung để có cơ sở khi bổ sung biên chế).

- Về thời gian thực hiện và lộ trình: Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trong tháng 9/2018 và hoàn thành tồ chức sắp xếp trước tháng 11/2018.

- Về kiến nghị, đề xuất: Viết lại một cách cụ thể, rõ ràng các nội dung kiến nghị, đề xuất (nhất là cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng 68 sau khi sắp xếp, cơ cấu lại; cũng như kiến nghị chuyên môn).

Giao phòng Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn chỉnh lấy ý kiến địa phương và trình phê duyệt, tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

2. Kết luận thanh tra: Trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng; Thực hiện "Đề án sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020" (Thanh tra Sở)

Về Báo cáo, Kết luận: Giao Thanh tra tiếp tục thu thập, thẩm tra, xác minh để làm rõ một số vụ việc liên quan đến nội dung thanh tra nêu trên theo ý kiến Lãnh đạo Sở tại cuộc họp. Riêng Kết luận, viết lại ngắn gọn, xúc tích, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Về đặc điểm tỉnh hình (nêu đặc điểm tình hình liên quan đến nội dung thanh tra); thẩm tra, xác minh từng vụ việc (kết quả thẩm tra, xác minh và nhận xét); kết luận, đề xuất biện pháp xử lý (trên cơ sở thẩm tra, xác minh và nhận xét).

Lượt người xem:  Views:   51
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức Sự kiện