Tin tức Sự kiện - Báo cáo
 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT
 
1. Nông nghiệp1.1. Trồng trọt - Bảo vệ Thực vậta) Trồng trọtNhìn chung, tình hình sản xuất trồng trọt tương đối ổn định; các cây trồng chính sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường xuất khẩu bị co lại, thị trường trong nước là bệ đỡ chính cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, giá cả vật tư và nông sản luôn biến động làm cho người sản xuất không yên ...
 
​I. NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 1. Trồng trọt – Bảo vệ thực vật (đến ngày 04/8/2021)a) Trồng trọt Các cây trồng ngắn ngày vụ Hè Thu 2021 đã gieo trồng với diện tích 65.450 ha, đạt 90,0% so kế  hoạch (KH) và bằng 88,8% so cùng kỳ (CK). Trong đó, tiến độ gieo trồng một số cây trồng cụ thể như sau:- Cây lúa: 48.940 ha, đạt 68,8% so KH và bằng 99,2% so CK.- Cây bắp: 888 ha, đạt 82,8% so ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT
4/12/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2022/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/21/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2022/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/19/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và xây dựng Kế hoạch năm 2022Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và xây dựng Kế hoạch năm 2022/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
12/17/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
11/22/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
10/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/14/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2021Báo cáoTinTrung tâm Nước sạch và VSMTNTBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/15/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận cuộc họp phân công trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (TBKL số 57/TB-SNN ngày 09/7/2021)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận cuộc họp phân công trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (TBKL số 57/TB-SNN ngày 09/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/10/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
5/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
4/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh (TBKL số 15/TB-SNN ngày 16/3/2021)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh (TBKL số 15/TB-SNN ngày 16/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/15/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 09/3/2021 (TBKL số 13/TB-SNN ngày 10/3/2021)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 09/3/2021 (TBKL số 13/TB-SNN ngày 10/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (TBKL số 12/TB-SNN ngày 09/3/2021))Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (TBKL số 12/TB-SNN ngày 09/3/2021))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 01, nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/16/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 12, nhiệm vụ, giải pháp tháng 01 năm 2021Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 12, nhiệm vụ, giải pháp tháng 01 năm 2021/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
12/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
11/17/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
10/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2020Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7 nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019Báo cáoBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
10/15/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next