Tin tức Sự kiện
 
 Ngày 26/9/2014, Phó Giám đốc Nguyễn Thái Sơn đã chủ trì hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2014 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đại diện: Đảng ủy Sở, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; đại diện Lãnh đạo: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh, phòng Nông ...
 
 Thực hiện Công văn số 2157/UBND-TH ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, XDCB 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện như sau: Phần I RÀ SOÁT LẠI CÁC SỐ LIỆU, CHỈ TIÊU NĂM 2013  Trên cơ sở Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về đánh giá tình ...
 
 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 9 NĂM 2014 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt (đến ngày 10/9/2014) Vụ Mùa diện tích gieo trồng các cây hàng năm được 48.005 ha, đạt 65,8% so với KH vụ và tăng 1,9% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 35.086 ha, đạt 63,8% so với KH vụ, bằng 98,4% so với CK. - Cây bắp: 794 ha, đạt 79,4% so với KH vụ, tăng 7,6% so với CK. - Cây ...
 
 Thực hiện Công văn số 1129/UBND-TH ngày 21/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện như sau: Phần I RÀ SOÁT LẠI CÁC SỐ LIỆU, CHỈ TIÊU NĂM 2013 Trên cơ sở Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về đánh ...
 
 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 7 NĂM 2014 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt (đến ngày 10/7/2014) Tổng diện tích gieo trồng các cây hàng vụ Hè Thu 80.909 ha, đạt 100,1% so với KH vụ và tăng 4,6% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 49.110 ha, đạt 98,2% so với KH vụ, bằng 94,8% so với CK. - Cây bắp: 1.273 ha, đạt 106,1% so với KH vụ, tăng 2,6% so với CK. - Cây ...
 
 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 6 NĂM 2014 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt (đến ngày 04/6/2014) Tổng diện tích gieo trồng các cây hàng vụ Hè Thu 78.775 ha, đạt 97,4% so với KH vụ và tăng 4,4% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 48.281 ha, đạt 96,6% so với KH vụ, bằng 96,6% so với CK. - Cây bắp: 1.200 ha, đạt 100% so với KH vụ, tăng 2,1% so với CK. - Cây ...
 
 Ngày 25/6/2014, Giám đốc Vương Quốc Thới đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đại diện: Đảng ủy Sở, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; đại diện Lãnh đạo: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh, phòng Nông nghiệp ...
 
         Với sự mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai tỉnh Tây Ninh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Kom Pong Cham Vương quốc Campuchia, được sự đồng ý của lãnh đạo hai tỉnh, ngày 5 tháng 6 năm 2014 đoàn đại biểu nông nghiệp Tỉnh Tây Ninh do ông Vương Quốc Thới Gíam đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh dẩn đầu, cùng ...
 
 I. MỤC TIÊU Tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết, xây dựng hệ thống hóa các TTHC công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí tuân thủ cho cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho việc giải quyết TTHC. Xây dựng một nền hành chính ...
 
 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG 1. Mục tiêu Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về các mục tiêu, nội dung CCHC và trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong việc giám sát quá trình thực hiện CCHC. 2. Yêu cầu Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các thông tin về CCHC, nhất là các mục tiêu, nhiệm ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB146)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB146)/PublishingImages/2019-05/VP_TBKL QuyI.jpg
7/16/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 6 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 6 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
5/10/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB87)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB87)/PublishingImages/2019-05/VP_TBKL QuyI.jpg
5/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
4/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02 nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 02 nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 (TB35)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 (TB35)/PublishingImages/2019-01/VP-TBKL nam.jpg
1/30/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo nội dung buổi Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây NinhChỉ đạo BGĐBài viếtPhòng Kế hoạch - Tài chínhThông báo nội dung buổi Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-01/KHTC-Hoi thao.jpg
1/23/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 01 nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị tổng kết sản xuất, chế biến  mía đường niên vụ 2017 - 2018 và kế hoạch niên vụ 2018 - 2019Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị tổng kết sản xuất, chế biến  mía đường niên vụ 2017 - 2018 và kế hoạch niên vụ 2018 - 2019/PublishingImages/2019-01/hoi nghi mia duong 2018.jpg
1/10/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11 nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11 nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10 nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNTChỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 02/8/2018 (TB162)TinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 02/8/2018 (TB162)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 11/7/2018 (TB154)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 11/7/2018 (TB154)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNTChỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 6 năm 2018 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2018TinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 6 năm 2018 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next