Tin tức Sự kiện
 
.ExternalClass106BD8321A63441DAFB1577CD205868E .shape { } Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt Đến ngày 10/11/2014 vụ Mùa đã gieo trồng được 68.287 ha, đạt 93,6% so với KH vụ và bằng 100,9% so với CK; đồng thời đã thu hoạch 14.811 ha, đạt 24,3% so với diện tích gieo trồng. Cụ thể diện tích gieo trồng một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 51.270 ha, ...
 
Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10 NĂM 2014   I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt Đến ngày 10/10/2014 vụ Mùa đã gieo trồng được 67.556 ha, đạt 92,6% so với KH vụ và tăng 2,1% so với CK; đồng thời đã thu hoạch 2.065 ha, đạt 3,4% so với diện tích gieo trồng. Cụ thể diện tích gieo trồng một số cây trồng chính như: - Cây lúa: 50.534 ha, đạt 91,9% so với KH vụ, tăng 1,5% so với CK. - Cây ...
 
 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2013 - 2014 và Kế hoạch niên vụ 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Kết quả sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2013 - 2014 và Kế hoạch niên vụ 2014 - 2015 như sau: Phần I KẾT QUẢ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN MÍA ĐƯỜNG NIÊN VỤ 2013 - 2014 I. TÌNH HÌNH ...
 
 Ngày 26/9/2014, Phó Giám đốc Nguyễn Thái Sơn đã chủ trì hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2014 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đại diện: Đảng ủy Sở, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; đại diện Lãnh đạo: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh, phòng Nông ...
 
 Thực hiện Công văn số 2157/UBND-TH ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, XDCB 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện như sau: Phần I RÀ SOÁT LẠI CÁC SỐ LIỆU, CHỈ TIÊU NĂM 2013  Trên cơ sở Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về đánh giá tình ...
 
 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 9 NĂM 2014 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt (đến ngày 10/9/2014) Vụ Mùa diện tích gieo trồng các cây hàng năm được 48.005 ha, đạt 65,8% so với KH vụ và tăng 1,9% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 35.086 ha, đạt 63,8% so với KH vụ, bằng 98,4% so với CK. - Cây bắp: 794 ha, đạt 79,4% so với KH vụ, tăng 7,6% so với CK. - Cây ...
 
 Thực hiện Công văn số 1129/UBND-TH ngày 21/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, XDCB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện như sau: Phần I RÀ SOÁT LẠI CÁC SỐ LIỆU, CHỈ TIÊU NĂM 2013 Trên cơ sở Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về đánh ...
 
 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 7 NĂM 2014 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt (đến ngày 10/7/2014) Tổng diện tích gieo trồng các cây hàng vụ Hè Thu 80.909 ha, đạt 100,1% so với KH vụ và tăng 4,6% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 49.110 ha, đạt 98,2% so với KH vụ, bằng 94,8% so với CK. - Cây bắp: 1.273 ha, đạt 106,1% so với KH vụ, tăng 2,6% so với CK. - Cây ...
 
 Phần I KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 6 NĂM 2014 I. NÔNG NGHIỆP 1. Trồng trọt (đến ngày 04/6/2014) Tổng diện tích gieo trồng các cây hàng vụ Hè Thu 78.775 ha, đạt 97,4% so với KH vụ và tăng 4,4% so với CK. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: - Cây lúa: 48.281 ha, đạt 96,6% so với KH vụ, bằng 96,6% so với CK. - Cây bắp: 1.200 ha, đạt 100% so với KH vụ, tăng 2,1% so với CK. - Cây ...
 
 Ngày 25/6/2014, Giám đốc Vương Quốc Thới đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 ngành Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đại diện: Đảng ủy Sở, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; đại diện Lãnh đạo: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế Thành phố Tây Ninh, phòng Nông nghiệp ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTNewBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNTNewBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019Báo cáoBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
10/15/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB181)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 9, nhiệm vụ, giải pháp tháng 10 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
9/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB146)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB146)/PublishingImages/2019-05/VP_TBKL QuyI.jpg
7/16/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
7/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2019  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 6 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 6 nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
6/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
5/10/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB87)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Sơ kết quí I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Ngành nông nghiệp và PTNT (TB87)/PublishingImages/2019-05/VP_TBKL QuyI.jpg
5/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
4/13/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 3, nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02 nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 02 nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
2/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 (TB35)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 (TB35)/PublishingImages/2019-01/VP-TBKL nam.jpg
1/30/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo nội dung buổi Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây NinhChỉ đạo BGĐBài viếtPhòng Kế hoạch - Tài chínhThông báo nội dung buổi Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-01/KHTC-Hoi thao.jpg
1/23/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2019Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 01 nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2019/PublishingImages/2019-01/bao cao.jpg
1/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị tổng kết sản xuất, chế biến  mía đường niên vụ 2017 - 2018 và kế hoạch niên vụ 2018 - 2019Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị tổng kết sản xuất, chế biến  mía đường niên vụ 2017 - 2018 và kế hoạch niên vụ 2018 - 2019/PublishingImages/2019-01/hoi nghi mia duong 2018.jpg
1/10/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11 nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 11 nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 10 nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNTChỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNTBáo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Nông nghiệp và PTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo tình hình hoạt động tháng 8 nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 02/8/2018 (TB162)TinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 02/8/2018 (TB162)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 11/7/2018 (TB154)Chỉ đạo BGĐTinVăn phòng SởThông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 11/7/2018 (TB154)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2018Báo cáoTinVăn phòng SởBáo cáo Tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next