Chính sách nông nghiệp
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định Phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh TinVăn phòng SởQuyết định Phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Phê duyệt Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035  TinVăn phòng SởQuyết định Phê duyệt Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc Quy định hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025TinVăn phòng SởQuyết định 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc Quy định hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định 131/2009/QĐ-TTg  ngày 02/11/2019 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thônTinVăn phòng SởQuyết định 131/2009/QĐ-TTg  ngày 02/11/2019 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Nghị Quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025TinVăn phòng SởNghị Quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025TinVăn phòng SởNghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quy chuẩn quốc gia về Nước sạch và VSMTNTVăn phòng SởQuy chuẩn quốc gia về Nước sạch và VSMTNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Tây NinhTinVăn phòng SởQuyết định 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãThông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệpTinVăn phòng SởQuyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 về Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020TinVăn phòng SởQuyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 về Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác CT cấp NSNTTinVăn phòng SởThông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác CT cấp NSNT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhTinVăn phòng SởQuyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về Đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020TinVăn phòng SởQuyết định 1267/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về Đề án Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2017 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định 1268/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về Đề án Phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nâng cao hiệu quả kinh tế theo hướng VietGAP đến năm 2020TinVăn phòng SởQuyết định 1268/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về Đề án Phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nâng cao hiệu quả kinh tế theo hướng VietGAP đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2017 12:00 PMNoĐã ban hành