Phát triển Nông thôn
Chủ Nhật, Ngày 30/06/2019, 15:00
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/06/2019 | Phòng Phát triển nông thôn

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1165/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Mục tiêu chung của kế hoạch tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn. Thực hiện đồng bộ giữa đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn (nhất là vùng sâu, vùng biên giới). Xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, văn minh, dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường nông thôn, làm chuyển biến rõ nét theo hướng xanh - sạch - đẹp. Quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Trong đó chỉ tiêu cụ thể như sau:

- 36 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì 19 tiêu chí và triển khai thực hiện  tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.

- Phấn đấu tăng thêm tăng thêm 06 xã đạt chuẩn NTM (nâng tổng số xã đạt chuẩn cuối năm 2019 là 42 xã), gồm: Thạnh Tân (Thành phố Tây Ninh), Suối Ngô (huyện Tân Châu), Ninh Điền (huyện Châu Thành), Hiệp Tân, Trường Hòa (huyện Hòa Thành), Lợi Thuận (huyện Bến Cầu).

- Phấn đấu huyện Hòa Thành đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (có 100% xã đạt chuẩn và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng chính phủ).

- 38 xã còn lại, trung bình mỗi xã tăng ít nhất 02 tiêu chí.

- Tổng dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư năm 2019 là 2.141.068 triệu đồng.

Nhiệm vụ nhằm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, XDNTM theo hướng nông thôn kiểu mẫu gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo nhiệm vụ, chỉ tiêu, nguồn vốn theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg, yêu cầu tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND,  phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh.

Căn cứ kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình) chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chương trình, trong đó trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai: Ðề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030". Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2020 (theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng chính phủ). Quy định Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn; Quy trình xét công nhận, công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới. Các Kế hoạch: Tuyên truyền Chương trình; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình năm 2019.

Thực hiện hiệu quả công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nhất là chất lượng công tác thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch sơ kết 03 năm (2016 - 2018) và tổng kết 10 năm (2010 - 2020) thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ngành tỉnh thực hiện Chương trình MTQG XDNTM: Đưa các nhiệm vụ của Chương trình MTQG XDNTM thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vào Chương trình công tác năm 2019 của cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh khác có liên quan thực hiện nhiệm vụ của Chương trình MTQG XDNTM trong chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kịp thời đăng tải, thông tin các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình của Trung ương, của Tỉnh, của ngành thuộc lĩnh vực ngành trên Trang thông tin điện tử của mình để các địa phương biết, thực hiện.

Định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình thuộc nhiệm vụ, lĩnh vực đơn vị phụ trách về cơ quan thường trực Chương trình để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh theo quy định./.

Chi cục Phát triển nông thôn

Lượt người xem:  Views:   1755
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn