Phát triển Nông thôn
Chủ Nhật, Ngày 30/06/2019, 15:00
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/06/2019 | Phòng Phát triển nông thôn

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1157/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình.

Đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030.

Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình, tiêu chí huyện, xã nông thôn mới và theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Trong quá trình tổng kết phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân được tham gia đóng góp ý kiến.

Theo kế hoạch thời gian tổ chức hội nghị:

- Cấp xã: Ban chỉ đạo cấp xã hoàn thành tổng kết và gửi báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo cấp huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố) trước ngày 15/7/2019.

- Cấp huyện: Ban chỉ đạo cấp huyện hoàn thành tổng kết và gửi báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) và các sở, ngành tỉnh có liên quan trước ngày 15/8/2019.

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị -xã hội gửi báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 20/8/2019. 

Ban chỉ đạo tỉnh hoàn thành tổng kết Chương trình cấp tỉnh và gửi báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nông nghiệp và PTNT) và các bộ, ngành Trung ương có liên quan trước ngày 30/9/2019.

Căn cứ Kế hoạch này, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 của tỉnh.

Phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách từng địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đến 2020; chọn huyện tổ chức hội nghị tổng kết điểm cấp huyện; chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các huyện tiến hành tổng kết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị -xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình. Tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng theo quy định./.

Chi cục Phát triển nông thôn

Lượt người xem:  Views:   1759
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn