Phát triển Nông thôn
Thứ 2, Ngày 07/09/2020, 16:00
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/09/2020 | Phòng Phát triển nông thôn
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Một số chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 đã được đặt ra: Có 26 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 02 xã biên giới); 36 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó có 10 xã biên giới); phấn đấu có 12 xã đạt NTM kiểu mẫu (trong đó có 02 xã biên giới); 06 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đạt chuẩn huyện đạt chuẩn NTM; thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đến năm 2025 bằng 1,8 lần so với năm 2020.

Lũy kế từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (giai đoạn 2011 - 2025): Có 71/71 xã đạt chuẩn NTM (100% số xã, trong đó có 20 xã biên giới); 37/71 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (52,1% số xã, trong đó có 10 xã biên giới); phấn đấu có 12/71 xã đạt NTM kiểu mẫu (16,9% số xã, trong đó có 02 xã biên giới), 06 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đạt chuẩn huyện đạt chuẩn NTM; Thành phố Tây Ninh, 02 thị xã: Hòa Thành, Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tổng dự kiến nhu cầu nguồn vốn giai đoạn 2021-2025: 12.710 tỷ đồng.  Trong đó: Vốn Ngân sách: 4.514 tỷ đồng, chiếm 35,5% (NSTW 1.113 tỷ đồng, NSĐP 3.401 tỷ đồng). Vốn tín dụng: 6.724 tỷ đồng, chiếm 52,9%. Vốn huy động doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác: 714 tỷ đồng, chiếm 5,6%. Vốn huy động cộng đồng dân cư: 758 tỷ đồng, chiếm 6%.

Một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng xã NTM phù hợp với định hướng NTM từng xã giai đoạn 2021 - 2025, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, việc phát triển chuỗi giá trị, phù hợp với quy định của Trung ương, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy định thực hiện tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM, nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn, theo hướng đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị, từng bước bắt kịp tốc độ phát triển chung của vùng. Đối với các công trình đã đầu tư hoàn thành, thường xuyên duy tu bảo dưỡng để khai thác hiệu quả công năng.

- Định hướng các vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn đầu tư hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển một số vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao thúc đẩy chuyển đổi đất lúa, cao su sang phát triển cây ăn trái, nhất là vùng đất thấp, đất nông trường giao về địa phương.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng NTM phù hợp với thực tiễn. Phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, hướng tới đáp ứng yêu cầu xuất khẩu (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã, phấn đấu mỗi xã có sản phẩm đăng ký tham gia chương trình, có các sản phẩm OCOP là sản phẩm các cấp (quốc gia, tỉnh).

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các Chương trình an sinh xã hội ở xã, ấp.

- Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp quy hoạch xây dựng NTM.

- Xây dựng, phát triển, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân của trạm y tế xã.Tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Chú trọng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, các hoạt động thể thao của các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý rác tập trung, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, ấp trong cộng đồng dân cư.

- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

- Chủ động triển khai các mặt công tác phòng người, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc.

- Nâng cao năng lực xây dựng NTM, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý Chương trình; công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng NTM.

Một số giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm "Tây Ninh Chung sức xây dựng NTM". Nội dung xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trong kế hoạch thực hiện hàng năm, giai đoạn của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương.

- Rà soát, cập nhật các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, tiêu chí xây dựng NTM đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Có cơ chế phù hợp thu hút các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp; đảm bảo nguồn lực, nhất là nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các chính sách đã ban hành: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025; chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; chính sách đặc thù khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo quy định cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng NTM; hỗ trợ ngân sách cho huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt chuẩn NTM và xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình.

- Kiện toàn bộ máy chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở đồng bộ, hiệu quả; kiện toàn bộ máy, giúp việc các cấp đủ năng lực, đồng bộ, chuyên nghiệp, chuyên trách, sát thực tế; nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở.

- Đảm bảo thực hiện tốt về thời gian, chất lượng chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất để nắm đầy đủ thông tin, kịp thời và có hướng chỉ đạo xử lý. Định kỳ tổ chức sơ tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM để có giải pháp hữu hiệu thực hiện trong thời gian tới./.

Phòng Phát triển nông thôn

Lượt người xem:  Views:   731
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phát triển Nông thôn