Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 20/05/2019, 12:00
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2019 | Văn phòng Sở

​Ngày 16/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1210/KH-SNN về việc Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019,

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh, của ngành.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức THTK, CLP của công chức, viên chức, người lao động.

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền truyền về THTK, CLP phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về THTK, CLP trong cơ quan, đơn vị mình.

c) Đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao về chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP

a) Nội dung thực hiện:

- Văn bản cần tuyên truyền:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật: Luật THTK, CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên.

+ Các chương trình của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 213/QĐ-TTg về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019.

+ Các chương trình của UBND tỉnh Tây Ninh: Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019.

+ Các chương trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 183/QĐ-SNN ngày 21/4/2017 ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 189/QĐ-SNN ngày 09/4/2019 ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hình thức tuyên truyền: Tổ chức hội nghị, viết bài tuyên truyền đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở, gửi văn bản tuyên truyền trên Hệ thống Xử lý văn bản điện tử và Điều hành,…

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Lưu ý:

- Những văn bản các năm trước đã tuyên truyền thì nay chỉ nêu lại nội dung chính để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện; các văn bản mới ban hành tuyên truyền đầy đủ nội dung và gửi qua Hệ thống Xử lý văn bản điện tử và Điều hành hoặc Email hoặc Trang thông tin điện tử của Sở để tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động.

- Việc tuyên truyền phải được ghi nhận về nội dung tuyên truyền, số lượt người dự vào Biên bản hoặc sổ họp để làm căn cứ chấm điểm, đánh giá.

- Tùy theo loại hình cơ quan, đơn vị, đề ra kế hoạch tuyên truyền các văn bản cho phù hợp, khả thi để có kết quả tốt trong đánh giá thực hiện và chấm điểm.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về THTK, CLP

a) Nội dung thực hiện:

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về THTK, CLP; bố trí công chức phụ trách công tác tham mưu, báo cáo THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở

a) Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện tuyên truyền về THTK, CLP cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

b) Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tuyên truyền theo Kế hoạch này.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền về THTK, CLP của Sở, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP đến công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.

b) Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP phù hợp với từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

d) Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

đ) Tổng hợp kết quả tuyên truyền vào trong báo cáo THTK, CLP định kỳ, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./.

Tải về TL Tuyentruyen(DT).rar


Lượt người xem:  Views:   323
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết