Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 01/07/2019, 09:00
Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2019 | Phòng Kế hoạch - Tài chính

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2018 theo nội dung và biểu mẫu quy định.

Tải về QD cong khai quyet toan thu, chi NSNN nam 2018 cua SNNPTNT_Signed.pdf Tải về Bieu 03_thuyet minh quyet toan nam_kem theo Thong tu so 137.2017.TT.BTC.xlsx Tải về Bieu 04 cong khai quyet toan thu - chi NSNN kem theo Thong tu 90.2018.TT.BTC.xls

Lượt người xem:  Views:   36
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết