Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 05/05/2020, 09:00
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/05/2020 | Thanh tra Sở

​Ngày 28/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 1568/KH-SNN về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT bao gồm các nội dung kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh, của ngành.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP của công chức, viên chức, người lao động.

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền truyền về THTK, CLP phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở từng cơ quan, đơn vị.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về THTK, CLP trong cơ quan, đơn vị mình.

c) Đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao về chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về THTK, CLP

a) Nội dung thực hiện:

- Văn bản cần tuyên truyền:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật: Luật THTK, CLP năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên.

+ Các chương trình của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020.

+ Các chương trình của UBND tỉnh Tây Ninh: Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020.

+ Các chương trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 183/QĐ-SNN ngày 21/4/2017 ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 129/QĐ-SNN ngày 24/3/2020 ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hình thức tuyên truyền: Dự họp tuyên truyền; viết bài tuyên truyền đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở; gửi văn bản tuyên truyền trên Hệ thống Xử lý văn bản điện tử và Điều hành, Email, …

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở./.

Tải về KH 1568_0001.signed.pdf  Tải về VB-QPPL.rar  Tải về VB-SNN.rar Tải về VB-Tinh.rar Tải về VB-TTgCP.rar

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   82
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết