Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 15:00
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2021 | Văn phòng Sở

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 741/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025".

Việc triển khai Kế hoạch này nhằm mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025".

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2021-2025, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin.

- Nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 cụ thể:

- 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- 100% các cơ quan, đơn vị như: Bảo hiểm xã hội các cấp, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

- Trên 80% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin.

- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước trong tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

- 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị thực hiện hình thức tuyên truyền phù hợp. Lồng ghép vào các cuộc họp, cuộc thi, buổi tập huấn, hội nghị, tọa đàm, nhóm zalo....để tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời, cử nhân sự tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, phổ biến về an toàn thông tin./.

Lượt người xem:  Views:   141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết