Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 19/05/2022, 17:00
Tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/05/2022 | Thanh tra Sở

Theo quy định tại Điều 3 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2013 thì:

Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

Lãng phí là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định.

THTK, CLP phải tuân thủ các nguyên tắc (Điều 4 của Luật THTK, CLP năm 2013) như: THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát; THTK, CLP phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy định khác của pháp luật; THTK, CLP phải gắn với cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức; Thực hiện phân cấp quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức để THTK, CLP.

Khoản 1 Điều 8 của Luật cũng quy định cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm "Thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao".

Để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP, ngày 22/4/2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022, trong đó, đã đề ra một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực như sau:

* Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước:

Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm và cắt giảm bình quân 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước so với dự toán năm 2022; đối với đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, mức giảm tối thiểu là 15% dự toán chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); tiếp tục triệt để tiết giảm các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết,…

Tiết kiệm trong quản lý sử dụng kinh phí khuyến nông, không đề xuất, phê duyệt các mô hình có nội dung trùng lắp, mô hình cũ thiếu tính khả thi và khi thực hiện xong không nhân rộng được mô hình.

* Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn Luật, đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công. Bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu mua sắm thông qua tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai đấu thầu qua mạng, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

* Trong quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia:

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định làm cơ sở bố trí kinh phí thực hiện Chương trình. Dự toán chi ngân sách năm 2022 của từng chương trình bố trí căn cứ theo phê duyệt tại Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 và tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công. Quản lý, sử dụng kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức, nội dung hỗ trợ đầu tư và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương của chương trình, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

* Trong quản lý, sử dụng tài sản công:

Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017,  các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo sử dụng tài sản công đúng theo quy định; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch.

* Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên:

Tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên và các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng 16,3% (đã loại trừ cây cao su). Tăng cường công tác quản lý an toàn các công trình thủy lợi, đập, hồ chứa nước.

* Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của Sở; giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao động theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tăng năng suất lao động quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân./.


Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết