Thông tin cần biết - Công khai ngân sách tài chính
 
​Ngày 05/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 262/QĐ-SNN về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý IV năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Chi tiết file đính kèm theo./.QD 262_cong khai QIV.rar
 
Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
Ngày 04/3/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo số 42/TB-SNN về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC
 
Ngày 05/02/2020 ban hành Thông báo số 28/TB-SNN về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy đinh tại Thông tư 10/2005/TT-BTC
 
​Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-STC ngày 26/9/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây ...
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với ...
 
Ngày 23/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 83/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 19/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 82/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 76/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)