Thông tin cần biết - Công khai ngân sách tài chính
 
Ngày 23/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 83/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 19/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 82/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 76/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 02/712/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 68/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 02/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 320/QĐ-SNN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)