Thông tin cần biết - Tuyên truyền PBGDPL
 
​Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Một trong những nội dung nổi bật của Nghị định này là quy định xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại. Xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại đã được quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 như sau: "Người giải quyết khiếu nại có một trong các hành vi quy định tại ...
 
​Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (đã được sửa đổi, bổ sung bởi ...
 
Ngày 01/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Nghị định đã bổ sung nhiều quy định mới về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với các hành vi đó cho phù hợp với quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018. Một số hành vi vi phạm hành chính mới liên quan đến công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của ...
 
Sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ tháng 3/2021, Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chọn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, ...
 
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020 và thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản ...
 
Luật Trồng trọt đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, đồng thời, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 đã hết hiệu lực.Luật Trồng trọt đã dành riêng 01 chương (Chương II, từ Điều 10 đến Điều 35) quy định ...
 
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng ...
 
​Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.Nghị định này được hướng dẫn bởi Thông tư ...
 
​Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.Nghị định này: - Làm hết hiệu lực Nghị định 103/2013/NĐ-CP - Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 41/2017/NĐ-CP; Nghị định 64/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP - Hướng ...
 
Ngày 16/5/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 2110/KH-SNN về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền 10 văn bản về công tác THTK, CLP, gồm:- Các văn bản quy phạm pháp luật: Luật THTK, CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 ...