Thông tin cần biết - Tuyên truyền PBGDPL
 
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020 và thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản ...
 
Luật Trồng trọt đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, đồng thời, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 đã hết hiệu lực.Luật Trồng trọt đã dành riêng 01 chương (Chương II, từ Điều 10 đến Điều 35) quy định ...
 
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng ...
 
​Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.Nghị định này được hướng dẫn bởi Thông tư ...
 
​Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.Nghị định này: - Làm hết hiệu lực Nghị định 103/2013/NĐ-CP - Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 41/2017/NĐ-CP; Nghị định 64/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP - Hướng ...
 
Ngày 16/5/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 2110/KH-SNN về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền 10 văn bản về công tác THTK, CLP, gồm:- Các văn bản quy phạm pháp luật: Luật THTK, CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 ...
 
​​Ngày 06/6/2019, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành văn bản số 51/BCH-VPTT về việc triển khai các văn bản liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (truyên truyền Kế hoạch số: 888/KH-UBND, 74/KH-UB; Công văn số 42/TWPCTT)Tuyen truyen PCTT.rar
 
Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. Một số phụ gia thực phẩm là những hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe con người nếu vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép, do đó, việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phải tuân thủ ...
 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2007, 2012).I. VỀ BỐ CỤC CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Luật năm 2018) gồm 10 Chương, 96 ...
 
Luật Khiếu nại được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011, gồm 8 Chương, 70 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại:1. Khái niệm "Khiếu nại"Theo Khoản 1, Điều 2 của Luật Khiếu nại quy định: "Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ ...