Thông tin cần biết - tài liệu nông nghiệp
 
​Với những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và quỹ đất đai, tỉnh Tây Ninh xác định việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là một trong những giải pháp mang tính đột phá để phát triển nền nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Trong năm 2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã cấp chủ trương đầu tư cho 37 dự án chăn nuôi với tổng ...
 
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) năm 2019Nội dung xây dựng kế hoạch năm 2019 thực hiện theo hồ sơ đính kèmCv 2074.pdfKH 2019.zip
 
​Tài liệu Hội nghị “Triển khai chính sách phát triển nông nghiệp và tín dụng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch” ngày 10/8/2017Tai lieu Hoi nghi trien khai chinh sach NN 10.8 FINAL.pdf