Thông tin cần biết
 
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:1. Số lượng và ngành nghề cần tuyểnNhu cầu xét tuyển viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 là 34 chỉ tiêu, cụ thể như sau:a) Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tuyển 07 chỉ tiêu vị trí Thực hiện công tác thú y (chức danh nghề nghiệp: Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III; mã số: V.03.04.11; bố trí ...
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với ...