Thông tin cần biết
 
​Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2903/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là một trong những nội dung cần phải tập trung tuyên truyền trong năm 2020.Công ước Liên hợp quốc ...
 
​Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định ...
 
​Ngày 11/02/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ "Ngày pháp luật" tháng 02/2020, nội dung sinh hoạt là tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, tham dự buổi sinh hoạt có 32 công chức, người lao động của các phòng chuyên môn thuộc Sở.Tại buổi sinh hoạt, đại diện Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giới thiệu các nội dung cơ bản ...
 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT
 
Ngày 04/3/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo số 42/TB-SNN về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC
 
Ngày 05/02/2020 ban hành Thông báo số 28/TB-SNN về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT quy đinh tại Thông tư 10/2005/TT-BTC
 
Ngày 17/6/2019 Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn bàn tỉnh
 
Ngày 28/6/2019 Ủy nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn itnhr Tây ninh giai đoạn 2019-2025
 
​Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-STC ngày 26/9/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây ...