Thông tin cần biết
 
Ngày 19/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 82/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 76/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 189/QĐ-SNN về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Ngày 26/3/2019, tại trụ sở làm việc của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bến Cầu, ông Trần Văn Thạnh - Trưởng đoàn thanh tra - đã chủ trì buổi công bố quyết định số 138/QĐ-SNN ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng tại Trạm ...
 
​Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh sách các tổ chức, cá nhân ...
 
Ngày 14/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế với Ban Chỉ đạo phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020
 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2007, 2012).I. VỀ BỐ CỤC CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Luật năm 2018) gồm 10 Chương, 96 ...
 
Ngày 02/712/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 68/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Luật Khiếu nại được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011, gồm 8 Chương, 70 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại:1. Khái niệm "Khiếu nại"Theo Khoản 1, Điều 2 của Luật Khiếu nại quy định: "Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ ...
 
Ngày 18/01/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện; các Công ty, Hội Doanh nghiệp Tây Ninh và một số nông dân trang trại, tham gia mô hình điển hình các huyện, thành phố.Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh ...