Văn bản dự thảo
 
​QD-pheduyetKHTT 2022-SNN.doc.docxPL kem QD-pheduyetKHTT 2022- SNN.doc.doc
 
Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức độ hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (văn bản kèm theo)Tai lieu gop y CCTL 17-4 kem theo.rar .Thời gian lấy ý kiến góp ý : 30 ngày kể từ ngày 14/4/2017 đến ngày 14/5/2017.Ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh (Chi cục ...
 
Sổ tay hướng dẫn thực hiện TCMT giai đoạn 2016 -2020.doc Scan CV góp ý dự thảo sổ tay MT.pdf CV-Gopy-Sotay-HDTHTCMT-DVtructhuoc(DK)_Signed.pdf CV-gopy-So tay-HDTHTCMT-Songanhtinh(DK)_Signed.pdfVăn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất ngày 17/4/2017 (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh; số 96 Phạm Tung, Phường 3, Thành phố ...
 
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến đóng góp bổ sung (lần 2) của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ ...
 
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09  tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định này.Thời gian ...
 
CV 3541.PDFDu thao kem theo.zip, CV 3537.PDFĐể có cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh) đóng góp ý kiến với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh) đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, ...
 
Ngày 24/10/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh ban hành dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020.Xem và tải về tại đây.102016-Du thao chan nuoi.rar
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022Góp ý văn bản dự thảoTinVăn phòng SởSở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/18/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức độ hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Góp ý văn bản dự thảoTinChi cục Thủy lợiLấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về mức độ hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/18/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức độ hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (văn bản kèm theo)Tai lieu gop y CCTL 17-4 kem theo.rar .

Thời gian lấy ý kiến góp ý : 30 ngày kể từ ngày 14/4/2017 đến ngày 14/5/2017.

Ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh (Chi cục Thủy lợi, địa chỉ: Lầu 3, số 96 Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Email: cctl@tayninh.gov.vn
Điện thoại: 0663. 3811 183

Góp ý dự thảo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020Góp ý văn bản dự thảoTinPhòng Phát triển nông thônGóp ý dự thảo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/14/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

Sổ tay hướng dẫn thực hiện TCMT giai đoạn 2016 -2020.doc Scan CV góp ý dự thảo sổ tay MT.pdf CV-Gopy-Sotay-HDTHTCMT-DVtructhuoc(DK)_Signed.pdf CV-gopy-So tay-HDTHTCMT-Songanhtinh(DK)_Signed.pdf

Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất ngày 17/4/2017 (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh; số 96 Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh; email: vpdpntmtayninh@gmail.com; điện thoại 066.3922.559) để Sở tổng hợp, báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo quy định./.

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng  cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (lần 2)Góp ý văn bản dự thảoTinPhòng Phát triển nông thônLấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng  cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (lần 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến đóng góp bổ sung (lần 2) của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thời gian lấy ý kiến góp ý: Từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 01/3/2017.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: Chi cục Phát triển nông thôn, số 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail ccptnttn@tayninh.gov.vn.


CV 229.SNN.pdfDU THAO QUY DINH.docDu thao Quyet dinh.docPhu luc kem theo.rar

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây NinhGóp ý văn bản dự thảoTinVăn phòng SởLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09  tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định này.

Thời gian lấy ý kiến góp ý: Từ ngày 05/01/2017 đến hết ngày 16/01/2017.

https://sonongnghiep.tayninh.gov.vn/Lists/NongThonMoi/DispForm.aspx?ID=53&ContentTypeId=0x01006B434E144EA34B09B66CBCE45AAE3E9100D8D1D7EF53AC874FB614B1B635BBD6D4V/v góp ý dự thảo văn bản Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vị xây dựng NTMGóp ý văn bản dự thảoTinPhòng Phát triển nông thônV/v góp ý dự thảo văn bản Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vị xây dựng NTM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

CV 3541.PDFDu thao kem theo.zipCV 3537.PDF

Để có cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh) đóng góp ý kiến với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh) đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Cục Thống kê; Công an; Bộ Chỉ huy Quân sự; Ban Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng UBND tỉnh (phòng Dân tộc); Liên minh Hợp tác xã; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Công văn này và dự thảo Quyết định nêu trên sẽ được phát hành liên thông đến các đơn vị thông qua phần mềm eoffice của Sở (đối với các đơn vị đã sử dụng phần mềm eoffice để liên thông văn bản) hoặc các đơn vị có thể tải về từ địa chỉ https://sonongnghiep.tayninh.gov.vn, mục thông tin chuyên ngành, phát triển nông thôn.

Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 11/11/2016 (thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh; số 96 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh; Email:vpdpntmtayninh@gmail.com; điện thoại 066.3922.559) để Sở tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh đóng góp ý kiến với Bộ Nông nghiệp và PTNT./.


Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020Góp ý văn bản dự thảoTinVăn phòng SởGóp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2016 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 24/10/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh ban hành dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2016-2020.

Xem và tải về tại đây.102016-Du thao chan nuoi.rar