Quản lý chất lượng
Thứ 3, Ngày 01/10/2013, 07:30
Kế hoạch số: 877/KH-SNN, ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/10/2013
Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013

 

Thực hiện Kế hoạch số 605/KH-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2013 của UBND tỉnh về việc “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013;

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và có bước tiến bộ đáng ghi nhận. Công tác truyền thông được đẩy mạnh tích cực; các cuộc vận động từ cơ sở với phong trào “ba không”: Không sản xuất rau không an toàn, không giết mổ gia súc gia cầm không an toàn, không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục, bước đầu có kết quả tích cực được dư luận đồng tình ủng hộ. Để nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, nhằm góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân,

 Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể” với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua đợt thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Yêu cầu

- Thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý; những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định, các kiến thực về an toàn thực phẩm.

II. THỜI GIAN

Từ ngày 15/4 đến  ngày 15/5/2013.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

Phối hợp thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh kiểm tra theo kế hoạch việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), giống cây trồng, thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm) cấm sử dụng, xử lý nghiêm các trường hợp:

- Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản không đảm bảo chất lượng công bố, chứa chất hoóc môn tăng trưởng, kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng;

- Thuốc thú y chứa các loại kháng sinh, hóa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng;

- Thuốc BVTV cấm sử dụng;

- Phân bón không nằm trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng.

2. Chi cục Bảo vệ Thực vật

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và tập huấn sử dụng an toàn hiệu quả cho nông dân.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về điều kiện mua bán thuốc BVTV, các quy định về quản lý thuốc BVTV.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quảng bá và kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn Tỉnh.

- Thanh tra Điều lệ Kiểm dịch Thực vật.

3. Chi cục Thú y

- Chú trọng việc phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; trường hợp xảy ra dịch bệnh phải kịp thời bao vây, dập tắc dịch.

- Tăng cường công tác kiểm tra giết mổ, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch; giết mổ gia súc, gia cầm không đúng nơi quy định trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện thanh, kiểm tra theo các chỉ đạo không định kỳ của Cục Thú y và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Chi cục Thủy sản

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, cơ sở nuôi trồng thủy sản.      

- Thực hiện kiểm tra việc sử dụng kháng sinh cấm, các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã bị cấm sử dụng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Tỉnh về thực hiện VSATTP.

- Tiếp tục phối hợp với Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ, lấy mẫu kiểm soát dư lượng các chất độc hại đối với nuôi cá tra ở huyện Trảng Bàng, phục vụ cho xuất khẩu.

5. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

- Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành Tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện và Phòng Kinh tế thị xã

Phối hợp các ban ngành, đoàn thể của huyện, thị đề xuất UBND huyện, thị tổ chức triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013; phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động về VSATTP trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của công tác đảm bảo VSATTP đến mọi tầng lớp nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc triển khai tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã với chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Email: chicucqlcltn@gmail.com) trước ngày 10/5/2013, để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh  an toàn thực phẩm” năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

                                                                                            GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- BCĐ Liên ngành VSATTP tỉnh;                                                                                 (Đã ký)

- Cục QLCLNLS&TS;

- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở;                                                                 Trần Viễn Thông

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;

- Phòng Kinh tế thị xã;

- Lưu: VT, CCQLCL.

 

 

Lượt người xem:  Views:   265
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý chất lượng