Quản lý chất lượng
Thứ 2, Ngày 08/07/2013, 09:35
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2013
Nội dung Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện: Các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015 quy định tại Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ

 

Ngày 21/5/2013, Bộ Tài chính - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT “Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2015”.

 

 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện:

Các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015 quy định tại Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Các hoạt động của Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 27/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

2. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình

a) Ngân sách trung ương:

 Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ do Bộ, cơ quan trung ương trực tiếp thực hiện.

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để triển khai các Dự án của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 1228/QĐ-TTg và các hoạt động của Đề án theo Quyết định số 518/QĐ-TTg.

b) Ngân sách địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện chế độ thù lao đối với cán bộ chuyên trách, cộng tác viên của Chương trình tại địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1228/QĐ-TTg và điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư này; thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác có liên quan trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp cho các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình, Đề án.

 

 

3. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán

Các quy định về lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện theo các quy định tại: Điều 5 Thông tư số 67/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 21/05/2013; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NGân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước.

 

 

4. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013 (Riêng đối với nội dung quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 5 Thông tư 67/2013/TTLT-BTC-BYT thực hiện kể từ niên độ năm 2014)

 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 31/01/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010./. (TMT-QLCL)

 


Lượt người xem:  Views:   266
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quản lý chất lượng