Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BQL Khu rừng VHLS Chàng Riệc
Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Giám đốc - ĐTCQ: 0276 3874926 Email: hoangson@tayninh.gov.vn
​ ​

I. Chức năng

1. Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc.

2. Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái; bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường của khu rừng đặc dụng gồm: Thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất của khu rừng, đồng thời phối hợp với cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan đến Khu rừng, để bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến Khu rừng đặc dụng.

2. Tham gia bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cấp Quốc gia hiện có trong Khu rừng: Khu di tích lịch sử Trung ương cục Miền Nam, Khu di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam, Khu di tích lịch sử Ban an ninh Trung ương cục Miền Nam.

3. Tham gia bảo tồn các cảnh quan tự nhiên của Khu rừng và các trảng cỏ ngập nước theo mùa trong phạm vi khu rừng, duy trì nâng cao độ che phủ của rừng để góp phần phòng hộ vùng biên giới.

4. Lập báo cáo quy hoạch đầu tư cho giai đoạn 10 năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời căn cứ vào báo cáo quy hoạch đầu tư được phê duyệt, Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc tiến hành lập các dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, quản lý sử dụng kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

5. Tiến hành các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, văn hóa, xã hội và du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức cho dân cư đang sinh sống xung quanh khu rừng và vùng đệm của khu rừng tham gia bảo vệ rừng và tạo điều kiên cho dân cư phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

7. Ngoài các nhiệm vụ trên, Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc được giao thêm nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Định kỳ báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan cấp trên về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động của khu rừng đặc dụng theo quy định.

9. Quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo: Gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý và các công việc được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp khi có yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Sở, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.

b) Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc: Có 02 phòng

a) Phòng Tổ chức, Hành chính, Tài vụ;

b) Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao./.

(Theo Quyết định số 1356/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)