Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BQL Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Bà: Trần Thị Ngân Hà - Giám đốc - ĐTCQ: 0276 3750408 Email: hattn@tayninh.gov.vn

​I. Chức năng

1. Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

2. Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, đồng thời từng bước tạo mới rừng bằng phương pháp khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng; giao khoán bảo vệ rừng, đất rừng cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn,  giảm xói mòn, hạn chế bồi lấp hồ Dầu Tiếng.

2. Phối hợp với nhân dân địa phương huy động mọi nguồn nhân lực cần thiết trong công tác phòng chữa cháy rừng, diệt trừ sâu bệnh hại cây rừng, đấu tranh ngăn chặn mọi nguy cơ tác hại đến Khu rừng phòng hộ.

3. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn quản lý của Khu rừng tham gia bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ theo đúng quy hoạch.

4. Căn cứ vào dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

5. Tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước, quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.

6. Ngoài các nhiệm vụ trên, Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng được giao thêm nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Định kỳ báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan cấp trên về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển khu rừng phòng hộ được giao theo quy định.

8. Quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo: Gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý và các công việc được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp khi có yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Sở, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.

b) Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Có 02 phòng

a) Phòng Tổ chức, Hành chính, Tài vụ;

b) Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao./.