Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở


​Ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở
ĐTCQ: 0276 3827263
Email: xuannd@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

​a) Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền.

b) Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu.

c) Cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

d) Phối hợp với Giám đốc Sở khác, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức; quy hoạch, kế hoạch trung hạn và hàng năm; tài chính; thanh tra; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thực hiện hợp tác quốc tế.

e) Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn.

g) Chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Trưởng các Ban Chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm trực thuộc Sở;

i) Trực tiếp chỉ đạo các phòng thuộc Sở: Tổ chức cán bộ; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; Kế hoạch, Tài chính./.

(Theo Quyết định số ...........)