Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch, Tài chính

Ông Trần Thanh Nhã - Trưởng phòng - ĐTCQ: 0276 3922442 Email: nhatt@tayninh.gov.vn

I. Chức năng

Phòng Kế hoạch, Tài chính là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý về: Quy hoạch, kế hoạch, tài chính, khoa học, công nghệ và môi trường; tổng hợp báo cáo: Định kỳ, đột xuất, tháng, quý, năm và nhiều năm về các hoạt động của Ngành.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Ngành.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, Tài chính.

2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở

a) Phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Sở; chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Thông báo chỉ tiêu kế hoạch sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thông báo kế hoạch vốn hàng năm của cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

c) Xây dựng kế hoạch, theo dõi, nhắc nhở các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở việc triển khai những chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Ngành;

d) Tổng hợp báo cáo: Định kỳ, đột xuất, tháng, quý, năm và nhiều năm về các hoạt động của Ngành; kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, các chương trình, dự án, đề án: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn và quản lý chất lượng;

đ) Phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp, cân đối, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Ngành theo quy định;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án của Sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch của Ngành; tham gia đánh giá các chương trình, đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực do Sở quản lý;

h) Trả lời ý kiến của cử tri và chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh;

i) Tổ chức công tác thống kê và hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của Ngành theo quy định;

k) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý tài chính, tài sản của Ngành theo quy định của pháp luật; lập kế hoạch tài chính, dự toán thu, chi ngân sách nhiều năm, hàng năm của cơ quan Sở và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

l) Tổ chức quản lý, kiểm tra tình hình thanh toán, quyết toán kinh phí; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức thẩm định, giao kinh phí, dự toán thu, chi ngân sách đối với Cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

n) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thủy sản của tỉnh theo quy định của pháp luật;

o) Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hoạt động phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo quy định của pháp luật;

p) Thành viên các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn; thành viên Hội đồng mua sắm tài sản theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

q) Thường trực Hội đồng Xét duyệt sáng kiến của Sở; xây dựng Quy chế xét duyệt sáng kiến;

r) Thực hiện chế độ báo cáo: Định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng; ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị có liên quan nhiệm vụ của phòng Kế hoạch, Tài chính;

s) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Kế hoạch, Tài chính có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng;

c) Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính là người giúp việc Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Phòng Kế hoạch, Tài chính có 08 biên chế công chức. Ngoài ra, tùy theo hoạt động thực tế, Giám đốc Sở xem xét quyết định giao thêm hoặc giảm số lượng biên chế của Phòng Kế hoạch, Tài chính./.

(Theo Quyết định số 1350/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)