Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch, Tài chính


Ông Trần Thanh Nhã - Trưởng phòng - ĐTCQ: 0276 3922442 Email: nhatt@tayninh.gov.vn

I. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch, Tài chính là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ về: Quy hoạch, phương án phát triển, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp báo cáo: Định kỳ, đột xuất, tháng, quý, năm và nhiều năm về các hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Ngành.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, Tài chính.

2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở

a) Phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng nội dung phương án phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Quy hoạch tỉnh, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Sở; chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Thông báo chỉ tiêu kế hoạch sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thông báo kế hoạch vốn hàng năm của cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

c) Xây dựng kế hoạch, theo dõi, nhắc nhở các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở việc triển khai những chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Ngành;

d) Tổng hợp báo cáo: Định kỳ, đột xuất, tháng, quý, năm và nhiều năm về các hoạt động của Ngành; kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, các chương trình, dự án, đề án: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn và quản lý chất lượng;

đ) Phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp, cân đối, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Ngành theo quy định;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, phương án, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án của Sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng nội dung phương án, kế hoạch phát triển của Ngành; tham gia đánh giá các chương trình, đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực do Sở quản lý;

h) Trả lời ý kiến của cử tri và chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh;

i) Tổ chức công tác thống kê và hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của Ngành theo quy định;

k) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý tài chính, tài sản của Ngành theo quy định của pháp luật; lập kế hoạch tài chính, dự toán thu, chi ngân sách nhiều năm, hàng năm của Cơ quan Sở và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

l) Tổ chức quản lý, kiểm tra tình hình thanh toán, quyết toán kinh phí; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức thẩm định, giao kinh phí, dự toán thu, chi ngân sách đối với Cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

n) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thủy sản của tỉnh theo quy định của pháp luật;

o) Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hoạt động phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý các nội dung về tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

p) Đầu mối theo dõi, tổng hợp việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực của Ngành;

q) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành;

r) Thành viên các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn; thành viên Hội đồng mua sắm tài sản theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

s) Thường trực các Hội đồng: Xét duyệt, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm; xây dựng Quy chế xét duyệt, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm;

t) Thực hiện chế độ báo cáo: Định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng; ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị có liên quan nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, Tài chính;

u) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 9. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Kế hoạch, Tài chính có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng.

c) Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính là người giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

2. Biên chế

Phòng Kế hoạch, Tài chính có biên chế công chức. Tùy tình hình thực tế và quy định của pháp luật, trên cơ sở cân đối tổng biên chế được giao của Cơ quan Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định số lượng biên chế của Phòng Kế hoạch, Tài chính./.

(Theo Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 09/01/2020)