Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Duy Ân - Phó Giám đốc Sở
ĐTCQ: 0276 3822619
Email: annd@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

​a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Trồng trọt, bảo vệ thực vật, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, gồm các công việc cụ thể như sau:

- Quản lý sản xuất, giống cây trồng; quản lý vật tư nông nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp;

- Bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý chất lượng nông sản an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; công tác quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt;

- Quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ chức các hoạt động khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư; cơ giới hóa lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Chương trình Mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững.

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

b) Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

c) Chịu trách nhiệm công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch trên lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

d) Tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm trực thuộc Sở; các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm do Sở làm thường trực hoặc có liên quan đến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông.

e) Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Trực tiếp giữ mối liên hệ trong công tác lãnh đạo, điều hành giữa Ban Giám đốc Sở với Đảng ủy Sở.

h) Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công./.

(Theo Quyết định số 313/QĐ-SNN ngày 31/7/2017)