Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở
Ông Tạ Văn Đáo - Phó Giám đốc Sở
ĐTCQ: 0276 3822648
Email: daotv@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kiểm lâm, gồm các công việc cụ thể như sau:

- Bảo vệ và phát triển rừng, giống cây lâm nghiệp; bảo tồn; khôi phục các hệ sinh thái rừng; đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường rừng; chế biến lâm sản, phòng chống cháy rừng, cơ giới hóa lâm nghiệp;

- Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng lực lượng và tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật;

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm.

b) Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm.

c) Chịu trách nhiệm công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch trên lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm.

d) Tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm trực thuộc Sở; các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm do Sở làm thường trực hoặc có liên quan đến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc, Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

e) Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công./.

(Theo Quyết định số 313/QĐ-SNN ngày 31/7/2017)