Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

​Ông Nguyễn Văn Mấy - Phó Giám đốc Sở

ĐTCQ: 0276 3822298

Email: maynv@tayninh.gov.vn


Nhiệm vụ được phân công:

​ ​a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Chăn nuôi và thú y, thủy sản, quản lý chất lượng chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh, gồm các công việc cụ thể như sau:

- Quản lý giống vật nuôi; quản lý thức ăn chăn nuôi; quản lý môi trường chăn nuôi;

- Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản dùng trong thú y, thủy sản; cơ giới hóa lĩnh vực liên quan;

- Quản lý khai thác, sản xuất, nuôi trồng, giống, thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn, chất lượng giống thuỷ sản, các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản;

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản.

b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách chăn nuôi, thú y, thủy sản.

c) Chịu trách nhiệm công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch trên lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản.

d) Tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm trực thuộc Sở; các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm do Sở làm thường trực hoặc có liên quan đến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Sở: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

e) Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công./.