Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

Ông Phạm Văn Yên - Phó Giám đốc Sở

ĐTCQ: 0276 3822124

Email: yenpv@tayninh.gov.vn


Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn, đầu tư xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các công việc cụ thể như sau:

- Khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi; công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác đê điều; công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng, chống tác hại do nước gây ra;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư công trình xây dựng khi được cấp có thẩm quyền giao;

- Về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông thôn; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; công nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, xúc tiến thương mại;

- Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Quản lý công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn.

b) Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn.

c) Chịu trách nhiệm công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch trên lĩnh vực thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn.

d) Tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm trực thuộc Sở; các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm do Sở làm thường trực hoặc có liên quan đến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

e) Được ủy quyền chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Sở; phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở.

h) Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc phân công./.

(Theo Quyết định số 313/QĐ-SNN ngày 31/7/2017)​ ​