Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý xây dựng công trình
Ông Trần Văn Căng - Trưởng phòng - ĐTCQ: 0276 3922592 Email: cangtv@tayninh.gov.vn

​I. Chức năng

Phòng Quản lý xây dựng công trình là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý của chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng các công trình xây dựng chuyên ngành phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc nhiệm vụ của Phòng Quản lý xây dựng công trình.

2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở

a) Ban hành các quyết định, các văn bản liên quan lĩnh vực hoạt động xây dựng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Tham gia lập các đề án quy hoạch xây dựng chuyên ngành;

c) Dự thảo lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xây dựng mới thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Thẩm định các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi thuộc đơn vị quản lý; thẩm định, thẩm tra hoặc tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khi được cấp có thẩm quyền giao;

e) Thẩm định dự án tu bổ và sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi;

g) Tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, công trình nước sạch nông thôn;

h) Tham gia thẩm định dự án, thiết kế xây dựng công trình thuộc chuyên ngành khác;

i) Thực hiện quản lý, kiểm tra và đánh giá công tác đấu thầu các dự án, công trình xây dựng thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;

l) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án và xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao;

m) Thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Sở về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

n) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản của Ngành; công tác xúc tiến đầu tư;

o) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư công trình xây dựng (nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi; nâng cấp, duy tu, sửa chữa, tu bổ và làm mới đê điều, công trình phòng chống lụt bão; nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch nông thôn) khi được cấp có thẩm quyền giao.

p) Thực hiện chế độ báo cáo: Định kỳ, đột xuất có liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng theo quy định; ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị thuộc nhiệm vụ của phòng;

q) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Quản lý xây dựng công trình có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng.

2. Biên chế

Phòng Quản lý xây dựng công trình có 04 biên chế công chức. Ngoài ra, tùy theo hoạt động thực tế, Giám đốc Sở xem xét quyết định giao thêm hoặc giảm số lượng biên chế của Phòng Quản lý xây dựng công trình./.

(Theo Quyết định số 1350/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)