Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ

Ông Nguyễn Thế Triển - Trưởng phòng - ĐTCQ: 0276 3815877 Email: triennt@tayninh.gov.vn

I. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý: Tổ chức bộ máy; công chức, viên chức; biên chế công chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính; ISO; quy chế dân chủ; công tác thanh niên; dân vận chính quyền; bảo vệ chính trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

 ​- Dự thảo quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế Thành phố;

- Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Dự thảo các quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên các Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Điều hành, Hội đồng liên ngành do Sở làm thường trực;

- Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Dự thảo các quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ.

2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở

a) Xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Sở với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Sở và Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ;

b) Hướng dẫn chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của tổ chức nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt trên địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn xã với Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở các quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức; phân công trách nhiệm phụ trách trong Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo thẩm quyền của Sở; hướng dẫn xây dựng phương án, đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng, nhiệm vụ các tổ chức thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

đ) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác các phòng chuyên môn thuộc Sở, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và Phòng Kinh tế Thành phố;

e) Theo dõi, quản lý và phân bổ chỉ tiêu biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo thẩm quyền của Sở;

g) Thành lập, kiện toàn, đổi tên các Ban Chỉ đạo, đội, hội đồng, tổ chức kiêm nhiệm trực thuộc Sở; thực hiện chủ trương thành lập, giải thể các tổ chức Hội, Hiệp Hội, tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo chỉ đạo của cấp trên và quy định của pháp luật;

h) Theo dõi, hướng dẫn, thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở: Điều động, tiếp nhận, chuyển công tác, luân chuyển, biệt phái, bố trí, phân công đối với công chức, viên chức; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập thường xuyên hàng năm và khi phát sinh của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

i) Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện quy trình: Quy hoạch, bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch; thay đổi vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, thay đổi vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức, tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức trong Ngành theo phân cấp quản lý;

k) Thường trực các Hội đồng của Sở: Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, xét tuyển viên chức; xây dựng Phát động phong trào thi đua hàng năm, 05 năm;

l) Hướng dẫn, thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và hướng dẫn thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

m) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Ngành; theo dõi, chọn cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

n) Thực hiện các chế độ, chính sách: Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên, thực hiện các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, trách nhiệm theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

o) Theo dõi, báo cáo tình hình tăng, giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý, đề nghị cấp sổ, chốt sổ bảo hiểm xã hội; đề nghị cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với lao động tại cơ quan Sở;

p) Phối hợp cơ quan chức năng thẩm tra xác minh về công tác cán bộ; thẩm tra chính trị nội bộ, đề nghị thẩm định chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện quy trình, thủ tục đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

q) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo đõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; đề xuất các biện pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

r) Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

s) Phối hợp với Công đoàn Ngành tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thục hiện quy chế dân chủ cơ sở của Ngành và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Cơ quan Sở;

t) Quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện công tác dân vận chính quyền;

u) Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS; đảm bảo an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Ngành; công tác quốc phòng, an ninh và dân quân tự vệ tại Cơ quan Sở;

v) Thực hiện chế độ báo cáo: Định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng; ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị thuộc nhiệm vụ của Phòng.

x) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng;

c) Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Phòng Tổ chức cán bộ có 05 biên chế công chức. Ngoài ra, tùy theo hoạt động thực tế, Giám đốc Sở xem xét quyết định giao thêm hoặc giảm số lượng biên chế của Phòng Tổ chức cán bộ./.

(Theo Quyết định số 1350/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)