Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Thanh tra
Ông Trần Văn Thạnh - Chánh Thanh tra - ĐTCQ: 0276 3822687 Email: thanhtv@tayninh.gov.vn
I. Chức năng

Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm trình Giám đốc phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý của Sở;       

4. Xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thủy sản trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Sở;

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện các văn bản xử lý sau khi kết luận thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền và của ngành Nông nghiệp; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định;

6. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

7. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

8. Phối hợp các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra công chức, công vụ; kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc đối với các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

9. Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý sử dụng kinh phí thanh tra theo quy định;  

10. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở; báo cáo Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành. Thực hiện ghi biên bản các cuộc họp thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Sở;

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên và công chức làm nhiệm vụ thanh tra;

b) Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở;

c) Phó Chánh Thanh tra là người giúp việc Chánh Thanh tra thực hiện một số nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Thanh tra Sở có 05 biên chế công chức. Ngoài ra, tùy theo hoạt động thực tế, Giám đốc Sở xem xét quyết định giao thêm hoặc giảm số lượng biên chế của Thanh tra Sở./.

(Theo Quyết định số 1350/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)