Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở

Bà Võ Thị Ngoan - Chánh Thanh tra - ĐTCQ: 0276 3822687 Email: ngoanvt@tayninh.gov.vn

I. Vị trí và chức năng

Thanh tra Sở là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Phát triển nông thôn; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực

hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Kiểm lâm.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

3. Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Phát triển nông thôn, vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện các văn bản xử lý sau khi kết luận thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền và của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

7. Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý sử dụng kinh phí thanh tra theo quy định.

8. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở; báo cáo Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành. Thực hiện ghi biên bản các cuộc họp thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên và công chức làm nhiệm vụ thanh tra;

b) Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở;

c) Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra thực hiện một số nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt, Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra.

2. Biên chế

Thanh tra Sở có biên chế công chức. Tùy tình hình thực tế và quy định của pháp luật, trên cơ sở cân đối tổng biên chế được giao của Cơ quan Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định số lượng biên chế của Thanh tra Sở./.

(Theo Quyết định số 09/QĐ-SNN ngày 09/01/2020)