​ Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông

Ông Hà Thanh Tùng - Giám đốc - ĐTCQ: 0276 3821478 Email: tunght@tayninh.gov.vn

​I. Chức năng

1. Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng khuyến nông và triển khai hoạt động phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.                                 

2. Trung tâm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông, phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông, phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ về khuyến nông và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông; kế hoạch phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

5. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông; phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

6. Về công tác khuyến nông (bao gồm: Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư)

a) Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên các cấp và nông dân.

c) Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

d) Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

đ) Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

e) Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

7. Về giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản

a) Liên kết với các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức nghiên cứu chọn tạo, sản xuất thử, phục tráng, gia hóa ... những giống có đặc tính tốt.

c) Thực hiện khảo nghiệm, đánh giá, tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản cho tổ chức, cá nhân sản xuất giống và theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền.

d) Tổ chức thực hiện dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận (giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản phẩm nông nghiệp VietGAP cho tổ chức, cá nhân sản xuất giống theo quy định pháp luật và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

đ) Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn ứng dụng quy trình công nghệ trồng trọt, chăn nuôi; quy trình công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ giống.

  e) Tổ chức và thực hiện sản xuất, cung ứng dịch vụ về giống cây trồng, giống lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản và sản phẩm giống cây trồng, giống lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất, kinh doanh.

g) Tổ chức xây dựng và phát triển mạng lưới sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

h) Thực hiện bảo tồn, lưu giữ, duy trì giống gốc, giống đầu dòng, vườn cây giống, giống vật nuôi cấp ông bà và giống thủy sản theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

i) Chủ trì xây dựng tài liệu đặc tính giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và hướng dẫn sử dụng; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh cho người sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

k) Quản lý và sử dụng quỹ dự phòng và luân chuyển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.

l) Tiếp nhận các nguồn đầu tư phát triển giống phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Trung ương, địa phương và các thành phần kinh tế khác để triển khai trên địa bàn.

m) Tổ chức xây dựng, quản lý trang thông tin điện tử chuyên về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các thông tin về tiến bộ khoa học, kỹ thuật ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản giống lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.          

n) Trực tiếp tổ chức sản xuất, gieo ươm và cung cấp giống cây lâm nghiệp phục vụ cho công tác trồng rừng và trồng cây phân tán trong tỉnh.

8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông và giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án, phương án, dự án, kế hoạch về khuyến nông, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản theo quy định.

12. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo: Gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và các công việc được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Sở, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

b) Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: Có 03 phòng và 01 trại

a) Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ;

b) Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật;

c) Phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ;

d) Trại Thực nghiệm trồng trọt.

3. Các trạm trực thuộc: Có 09 trạm

a) Trạm Khuyến nông thành phố Tây Ninh;

b) Trạm Khuyến nông huyện Hòa Thành;

c) Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành;

d) Trạm Khuyến nông huyện Dương Minh Châu;

đ) Trạm Khuyến nông huyện Gò Dầu;

e) Trạm Khuyến nông huyện Trảng Bàng;

g) Trạm Khuyến nông huyện Tân Châu;

h) Trạm Khuyến nông huyện Tân Biên;

i) Trạm Khuyến nông huyện Bến Cầu.

Các trạm trực thuộc Trung tâm Khuyến nông có con dấu, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng trạm, Trưởng trại, Phó Trưởng trại theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Trạm Khuyến nông có lao động hợp đồng và cộng tác viên làm công tác khuyến nông trên địa bàn xã, phường, thị trấn./.

(Theo Quyết định số 1357/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)