Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

Bà Dương Thanh Loan - PT Văn phòng - ĐTCQ: 0276 3822648 - Email: loandt@tayninh.gov.vn

I. Chức năng

Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý về: Hành chính, văn thư, quản trị, tài sản, tài chính Cơ quan Sở, pháp chế, hợp tác quốc tế, bảo vệ bí mật nhà nước, đối ngoại, phát ngôn, công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Sở.

2. Chủ trì giúp Giám đốc Sở

a) Ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị: Phần mềm văn phòng điện tử eOffice, trang Thông tin điện tử (Website) của Sở; quản lý, điều hành hệ thống mạng nội bộ cơ quan;  

b) Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu của Ngành;

c) Thực hiện công tác pháp chế: Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

d) Tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi, lưu trữ văn bản đi, đến; xử lý văn bản đến trình Lãnh đạo Sở xem xét chỉ đạo; quản lý thông tin, khai thác và sử dụng tài liệu, lưu trữ các công văn đi, đến theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản trước khi phát hành;

đ) Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban định kỳ quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở đối với các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện ghi biên bản các cuộc họp của Lãnh đạo Sở theo quy định; thông báo các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở sau cuộc họp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

e) Theo dõi, nhắc nhở các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đảm bảo tiến độ, thời gian;

g) Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Cơ quan Sở;

h) Thực hiện công tác đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của Sở;

i) Tiếp và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác;

k) Phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ngành. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan ngày lễ, tết hàng năm theo quy định;

l) Tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan Sở, lập báo cáo thu, chi tài chính thuộc lĩnh vực kinh phí được giao; quản lý sử dụng các nguồn kinh phí khác khi được cấp có thẩm quyền giao;

m) Quản lý, sử dụng, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở;

n) Tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ của Ngành; bảo vệ tài sản của cơ quan Sở; bảo vệ bí mật nhà nước;

o) Cập nhật lịch công tác tuần, tháng của Lãnh đạo Sở;

p) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, các chuyên viên, cán sự, nhân viên trong biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

b) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở;

c) Phó Chánh Văn phòng là người giúp việc Chánh Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Văn phòng Sở có 08 biên chế công chức và các hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngoài ra, tùy theo hoạt động thực tế, Giám đốc Sở xem xét quyết định tăng thêm hoặc giảm số lượng biên chế của Văn phòng Sở./.

(Theo Quyết định số 1350/QĐ-SNN ngày 10/5/2016)