Công khai minh bạch
Tiêu đề: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Ngày ban hành: 27/03/2020
Người ký: Phó Giám đốc Đáo
Tóm tắt: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh nội dung tại Phụ lục IV và Phụ lục IV.1 kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Thực hiện Công văn số 3534/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 85/TB-STC ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài chính về kết quả thẩm tra phân bổ dự toán ngân sách năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu 01 đính kèm Quyết định này).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 40/QĐ-SNN ngày 13/01/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và Trưởng các phòng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                        

- Sở Tài chính;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, P.KHTC.