Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Ngày ban hành: 21/05/2020
Người ký: Phó Giám đốc Đáo
Tóm tắt: Quyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung:

      UBND TỈNH TÂY NINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         Số:           /QĐ-SNN                          Tây Ninh, ngày           tháng    5   năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 cho các đơn vị;

Thực hiện Công văn số 3534/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện thuê tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 (theo Biểu 01 đính kèm Quyết định này).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Trưởng các phòng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                        

- Sở Tài chính;

- Lưu: VT, P.KHTC.