Công khai minh bạch
Tiêu đề: CKS Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
Phân loại:
Ngày ban hành: 30/06/2020
Người ký: Phó Giám đốc Đáo
Tóm tắt: Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
Nội dung:

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /TB-SNN

Tây Ninh, ngày       tháng 6  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu Khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

 


Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai theo quy định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây Sông Vàm Cỏ Đông: 220.600 triệu đồng (có Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo).

Giao Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và công bố trong hội nghị của cơ quan theo quy định Thông tư số 10/2005/TT-BTC./.

 

Nơi nhận:

- GĐ Sở, PGĐ Sở phụ trách;

- Văn phòng Sở NN PTNT;

- Lưu: VT, CCTL.

GIÁM ĐỐC