Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến dự thảo (Quyết định và Đề án, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT)
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến dự thảo:

1. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề án, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung:

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đăng Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo: 

1. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề án, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT.

Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 96, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh trước ngày 30/12/2018 để Sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Trân trọng!

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
30/11/2018 30/12/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý