Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
Nội dung:

Thực hiện báo cáo số 217/BC-STP ngày 29/01/2019 của Sở Tư pháp về việc kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 (lần 2).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và đã ban hành Tờ trình số 323/TTr-SNN ngày 31/01/2019 về việc xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025

Tổ chức Lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Tây Ninh (bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 đến ngày 02/3/2019)

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
01/02/2019 03/03/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý