Văn Bản Dự Thảo
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT
Nội dung:
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, Thành phố Tây Ninh; các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, nghiên cứu và đóng góp ý kiến về Dự thảo Quyết định (gửi kèm). Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến
đến hết ngày 09/8/2019.
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/7/2019 để Sở tổng hợp đề nghị Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh xem xét. Quá thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý xem như thống nhất với Dự thảo Quyết định./.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
09/07/2019 09/08/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý