Văn Bản Dự Thảo
V/v lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
 V/v lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
Nội dung:

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Thực hiện Công văn số 6261/VP-KTTH  ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND VÀ UBND về việc Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND về nội dung xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tâu Ninh giai đoạn 2020-2025, báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

Để có cơ sở trình HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lấy ý kiến ý của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức Đoàn thể và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách hỗ trợ này (kèm theo các dự thảo Nghị quyết, Quyết định, báo cáo đánh giá tác động).

Thời gian lấy ý kiến góp ý, cụ thể:

- Lấy ý kiến trực tiếp: Các sở, ban, ngành liên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (bắt đầu từ ngày  18 tháng 10 năm 2019 đến ngày 28 /10/2019);

- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn (bắt đầu từ ngày 18  tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2019).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ số: 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail kehoachvadautu@gmail.com hoặc (ĐT liên hệ: 3821492).

Toàn văn bản các dự thảo Nghị quyết, Quyết định và báo cáo đánh giá tác động,được đăng tại mục “VĂN BẢN DỰ THẢO” trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh: sonongnghiep.tayninh.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
18/10/2019 18/11/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý