Văn Bản Dự Thảo
V/v lấy ý kiến góp ý các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(lần 2)
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
V/v lấy ý kiến góp ý các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(lần 2)
Nội dung:

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 28/11/2018;

Thực hiện Công văn số 484/UBND-KTTC  ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban ngành, đoàn thể và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị quyết và Quyết định (Công văn số 2431/SNN-CN&TY ngày 05/9/2019; Công văn số 2432/SNN-CN&TY ngày 05/9/2019; Công văn số 2540/SNN-CN&TY ngày 16/9/2019; Công văn số 2541/SNN-CN&TY ngày 16/9/2019). Đến nay, đã có ý kiến góp ý của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ    UBND các huyện: Thành phố Tây Ninh, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Gò Dầu, riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động của Nghị quyết và Quyết định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo các ý kiến góp ý.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức Đoàn thể và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị quyết và Quyết định này lần thứ hai (kèm theo các dự thảo Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo đánh giá tác động).

Thời gian lấy ý kiến góp ý, cụ thể:

- Lấy ý kiến trực tiếp: Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (bắt đầu từ ngày  18/10/2019 đến ngày 28 /10/2019);

- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn (bắt đầu từ ngày 18/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ số: 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail phongchannuoits@gmail.com hoặc (ĐT liên hệ: 02763.827.351).

Toàn văn bản các dự thảo Nghị quyết, Quyết định và báo cáo đánh giá tác động,được đăng tại mục “VĂN BẢN DỰ THẢO” trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh: sonongnghiep.tayninh.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
18/10/2019 18/11/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý