Văn Bản Dự Thảo
V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lẹ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lẹ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Nội dung:


Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
19/03/2020 19/03/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý