Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Nông nghiệp
Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

- Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

- Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông tn Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Căn cứ Công văn số 2012/BNN-TCTS ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định bổ sung danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND  ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Chương trình công tác UBND tỉnh năm 2020.

Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 13, Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: “Quy định bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác chưa có tên trong danh mục quy định tại khoản 4 Điều này phù hợp với thực tế hoạt động bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, sau khi được sự đng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Quyết định “Quy định bổ sung danh mục ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Nhằm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đúng với quy định, phù hợp với tình hình thực tế; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các tổ chức đoàn thể, các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa,  Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh xem xét, cho ý kiến góp ý dự thảo Quyết định “Quy định bổ sung danh mục ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (kèm theo Dự thảo quyết định và Quy định).

Thời gian lấy ý kiến góp ý, cụ thể:

- Lấy ý kiến trực tiếp: Các tổ chức đoàn thể, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 26 /4/2020);

- Lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn (bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 16/5/2020).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ số: 96 Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh và qua E-mail chicucthuytayninh@gmail.com hoặc (ĐT liên hệ: 02763.827.351).

Toàn văn bản các dự thảoQuyết định, Quy định được đăng tại mục “VĂN BẢN DỰ THẢO” trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh: sonongnghiep.tayninh.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CCCN&TY.

         GIÁM ĐỐC

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
16/04/2020 16/05/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý