Thông tin cần biết
 
​Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-STC ngày 26/9/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp mở rộng suối Bà Tươi, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây ...
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với ...
 
Ngày 23/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 83/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 19/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 82/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 76/TB-SNN về việc về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 02/712/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 68/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)
 
Ngày 02/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 320/QĐ-SNN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. (Chi tiết xem tập tin đính kèm)